Terug

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Ma-koi.nl, Duurzaamheidstraat 19, 8094 SC Hattemerbroek.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ma-koi.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:'Voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Ma-koi.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ma-koi.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ma-koi.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Ma-koi.nl zijn vrijblijvend en Ma-koi.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ma-koi.nl. Ma-koi.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ma-koi.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage.

Ma-koi.nl biedt drie betalingsmogelijkheden. Bij afhalen of bezorging door onze eigen bezorgdienst kunt u contant betalen of pinnen bij aflevering. Bij levering door een vervoerder kunt u de bestelling door middel van vooruitbetaling (iDEAL of overschrijving) voldoen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ma-koi.nl bent u een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Ma-koi.nl.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ma-koi.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ma-koi.nl.

Artikel 4. Levering

De door Ma-koi.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Ma-koi.nl de u hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ma-koi.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ma-koi.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Ma-koi.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ma-koi.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ma-koi.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 20 dagen, te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Ma-koi.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. De factuurwaarde van het product wordt binnen 20 dagen gerestitueerd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ma-koi.nl, dan wel tussen Ma-koi.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ma-koi.nl, is Ma-koi.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Ma-koi.nl.

Artikel 9. Persoonsgegevens

Ma-koi.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ma-koi.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ma-koi.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ma-koi.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Ma-koi.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Ma-koi.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ma-koi.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruikt van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Ma-koi.nl.

De door Ma-koi.nl geleverde product kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Wanneer door Ma-koi.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ma-koi.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ma-koi.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ma-koi.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Ma-koi.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Geschillen

Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Zwolle tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken.

Mocht Ma-koi.nl overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim door huurder dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Ma-koi.nl om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Ma-koi 4,6 / 5 - 92 Reviews @ Google
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »